Podklady

Podklady pro zpracování ocenění

Komerční nemovité věci (pronajímatelné)

 • výpis z katastru nemovitostí (list vlastnictví) – ne starší jak 3 měsíce

 • kopie katastrální mapy (z evidence Katastru nemovitostí)

 • geometrický plán pro zaměření staveb (pokud oceňované stavby nejsou zaneseny v katastrální mapě)

 • kopii uzavřených nájemních/prodejních smluv (celé nemovité věci nebo její části)

 • dispoziční zakreslení pronajímaných prostor

 • projektovou dokumentaci stavby včetně stavebně technické zprávy

 • smlouvu o nabytí vlastnictví k oceňované nemovité věci (je-li k dispozici)

 • doklady omezující vlastnická práva – Smlouvy o zřízení věcného břemene atp. včetně podrobného vymezení jejich rozsahu (geometrické plány …)

 • již zpracované znalecké posudky nebo ocenění

 • kolaudační rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci (pokud se nedochovalo, pak jsou nutné jiné doklady o stáří nemovité věci)

 • seznam všech stavebních změn a modernizací na nemovitých věcech s uvedením roku provedení

 • doklad o zaplacení daně z nemovitých věcí za poslední rok

 • pojistné smlouvy na nemovité věci – pojištění na živelné pohromy, pojištění odpovědnosti apod.

 • doklad o provozních nákladech

 • doklad o ročních nákladech za běžnou údržbu nemovitých věcí a opravy

 • roční nájemné z pozemku (je-li jiného vlastníka)

 • ekonomické parametry pro hotelové a komerční rekreační nemovité věci

 • informace o inženýrských sítích na pozemku a v jeho okolí (kanalizace, vodovod plynovod, rozvod elektrické energie, telefonní síť, kabelová televize)

Rodinné, činžovní a rekreační domy

 • výpis z katastru nemovitostí (list vlastnictví) – ne starší jak 3 měsíce

 • kopie katastrální mapy (z evidence Katastru nemovitostí)

 • geometrický plán pro zaměření staveb (pokud oceňované stavby nejsou zaneseny v katastrální mapě)

 • kopii uzavřených nájemních/prodejních smluv (celé nemovité věci nebo její části; pokud jsou uzavřeny)

 • projektovou dokumentaci stavby včetně stavebně technické zprávy

 • smlouvu o nabytí vlastnictví k oceňované nemovitosti (je-li k dispozici)

 • doklady omezující vlastnická práva – Smlouvy o zřízení věcného břemene atp. včetně podrobného vymezení jejich rozsahu (geometrické plány …)

 • již zpracované znalecké posudky nebo ocenění

 • kolaudační rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci (pokud se nedochovalo, pak jsou nutné jiné doklady o stáří nemovitosti)

 • seznam všech stavebních změn a modernizací na nemovitosti s uvedením roku provedení

 • doklad o zaplacení daně z nemovitých věcí za poslední rok

 • pojistné smlouvy na nemovité věci – pojištění na živelné pohromy, pojištění odpovědnosti apod.

 • doklad o provozních nákladech

 • doklad o ročních nákladech za běžnou údržbu nemovitosti a opravy

 • roční nájemné z pozemku (je-li jiného vlastníka)

 • informace o inženýrských sítích na pozemku a v jeho okolí (kanalizace, vodovod plynovod, rozvod elektrické energie, telefonní síť, kabelová televize)

Byty a nebytové jednotky

 • výpis z katastru nemovitostí (list vlastnictví) pro byt či nebyt.j. – ne starší jak 3 měsíce

 • výpis z katastru nemovitostí (list vlastnictví) pro budovu a pozemek – ne starší jak 3 měsíce

 • kopie katastrální mapy (z evidence Katastru nemovitostí)

 • geometrický plán pro zaměření staveb (pokud oceňované stavby nejsou zaneseny v katastrální mapě)

 • kopii uzavřených nájemních/prodejních smluv (celé nemovité věci nebo její části; pokud jsou uzavřeny)

 • projektovou dokumentaci stavby – půdorys jednotky včetně stavebně technické zprávy

 • smlouvu o nabytí vlastnictví k oceňované nemovité věci (je-li k dispozici)

 • doklady omezující vlastnická práva – Smlouvy o zřízení věcného břemene atp. včetně podrobného vymezení jejich rozsahu (geometrické plány …)

 • již zpracované znalecké posudky nebo ocenění

 • kolaudační rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci (pokud se nedochovalo, pak jsou nutné jiné doklady o stáří jednotky)

 • seznam všech stavebních změn a modernizací na nemovitosti s uvedením roku provedení

 • doklad o zaplacení daně z nemovitých věcí za poslední rok pro jednotku

 • pojistné smlouvy na jednotku – pojištění na živelné pohromy

 • doklad o provozních nákladech

 • doklad o ročních nákladech za běžnou údržbu a opravy jednotky

 • roční nájemné z pozemku (je-li jiného vlastníka)

 • informace o inženýrských sítích připojené v jednotce a k pozemku, popř. v jeho okolí (kanalizace, vodovod plynovod, rozvod elektrické energie, telefonní síť, kabelová televize)

 • prohlášení vlastníka dle §5 zákona č.72/1994 Sb. s podrobným popisem budovy a bytu včetně výkresové části obsahující výkresy jednotl. podlaží domu

Ocenění (stavebních) pozemků

 • výpis z katastru nemovitostí – list vlastnictví (ne starší 3 měsíců)

 • kopii snímku katastrální mapy předmětného území (ne starší 1roku)

 • geometrický plán pro zaměření pozemků (v případě že pozemky nejsou zakresleny v katastrální mapě)

 • územní rozhodnutí, rozhodnutí o využití území, stavební povolení, ….

 • ověřený doklad o případném zařazení oceňovaných pozemků do platného územního nebo regulačního plánu obce

 • doložená informace o možnostech napojení pozemku na veřejné rozvody vody, kanalizace, plynu, elektroinstalace

 • způsob přístupu k pozemku, vzdálenost od nejbližší zastávky veřejné dopravy

 • negativní účinky okolí včetně radonového průzkumu

 • doklady omezující vlastnická práva – Smlouvy o zřízení věcného břemene atp. včetně podrobného vymezení jejich rozsahu (geometrické plány …)

 • předchozí znalecké posudky

Ocenění zemědělských pozemků

 • výpis z katastru nemovitostí  – list vlastnictví (ne starší 3 měsíců)

 • kopii snímku katastrální mapy předmětného území (ne starší 1roku)

 • BPEJ oceňovaných pozemků

 • doklady umožňující identifikaci pozemků v terénu

 • případné podklady charakterizující snížení zemědělské využitelnosti pozemků

 • doklady omezující vlastnická práva – Smlouvy o zřízení věcného břemene atp. včetně podrobného vymezení jejich rozsahu (geometrické plány …)

 • předchozí znalecké posudky

Podniky a finanční majetek

 • specifikace předmětu ocenění (akcie, obchodní podíl, majetek a závazky, atd.)

 • specifikace účelu ocenění

 • informace o dosavadním vývoji společnosti

 • předmět činnosti, hlavní produkty

 • klíčové suroviny a subdodávky pro hlavní produkty

 • uživatelé hlavních produktů

 • významné trhy pro hlavní produkty

 • rozvaha 3 roky zpět

 • výkaz zisků a ztrát 3 roky zpět

 • peněžní toky 3 roky zpět (výkaz peněžních toků)

 • příloha k účetní závěrce a zpráva auditora za poslední období, nejméně ke konci posledního roku

 • informace o stavu k datu ocenění

 • finanční výkazy k datu ocenění

  • rozvaha k datu ocenění

  • výkaz zisků a ztrát k datu ocenění

 • popis vybraných položek aktiv a pasiv k datu ocenění

  • popis pohledávek k datu ocenění (splatnost, hlavní dlužníci, atd.)

  • popis zásob k datu ocenění

  • popis kapitálových účastí a ostatních finančních investic k datu ocenění

  • přehled nemovitého majetku

  • přehled strojního zařízení a technologického vybavení k datu ocenění

  • přehled bankovních úvěrů a režim jejich plateb

  • přehled ostatních závazků s komentářem (splatnost, hlavní věřitelé, atd.)

 • mimo-rozvahové závazky k datu ocenění

  • závazky z titulu ručitelských prohlášení

  • závazky z titulu avalů směnek

  • ostatní mimo-rozvahové závazky

 • závazky titulu ochrany životního prostředí

  • nutné ekologické investice

  • budoucí platby za znečištění životního prostředí a platby spojené s revitalizací

  • ostatní budoucí „ekologické“ náklady

 • prognóza vývoje společnosti

  • komentář k základním aspektům ovlivňujícím budoucí vývoj

  • struktura trhu, podíl na trhu a očekávaný podíl na trhu

  • očekávaný vývoj trhů v oblasti hlavních produktů

  • očekávaný podíl vývozu a hlavní vývozní teritoria

  • hlavní aspekty ovlivňující poptávku po hlavních produktech

  • rozvojové a investiční záměry

  • komentář ke strategickým záměrům, které se vztahují k ocenění

 • prognóza budoucího vývoje

  • prognóza rozvahy na 5 let

  • prognóza zisků a ztrát na 5 let

  • prognóza peněžních toků na 5 let (výkaz peněžních toků)

 • struktura vlastníků

 • výpis z Obchodního rejstříku

 • stanovy, resp. společenská smlouva