Naše služby

Naše služby v oceňování nemovitých věcí a podniků 

Při oceňování vycházíme ze zák. č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku v platném znění a z mezinárodně uznávaných oceňovacích postupů a standardů IVSC. Oceněním zpracovaným našimi odborníky předchází důkladný právní, ekonomický, daňový a technický rozbor.

Našim klientům nabízíme ocenění pro různé účely v těchto oblastech:

 • nemovitý majetek (pozemky a stavby, vč. jejich součástí a příslušenství a práva s nimi související – např. právo stavby)

 • oceňování věcných břemen

 • movitý majetek (dopravní prostředky)

 • zajišťujeme – oceňování závodů (podniků) nebo jejich částí pro právní úkony s nimi (podíly v obchodních společnostech, nepeněžité vklady, sloučení, splynutí, rozdělení a přeměna společnosti, due dilligence)

Důvody pro ocenění vyplývající z občanského zákoníku, zákona o obchodních korporacích a zákona o přeměnách obchodních společností a družstev

 • stanovení výše nepeněžitého vkladu,

 • stanovení výše vypořádacího podílu,

 • přezkoumání zpráv o vztazích mezi propojenými osobami,

 • přezkoumání smlouvy o převodu a nájmu podniku,

 • ocenění jmění,

 • přezkoumání návrhu smlouvy o fúzi, rozdělení nebo přeměně,

 • vyjádření k přiměřenosti ceny veřejného návrhu smlouvy o koupi cenných papírů, stanovení přiměřené ceny nebo směnného poměru cenných papírů při povinné nabídce převzetí nebo nabídce na odkoupení,

 • přezkoumání ovládací smlouvy a smlouvy o převodu zisku,

 • stanovení hodnoty majetku při jeho převodu mezi spřízněnými osobami,

 • stanovení výše peněžitého vypořádání hlavního akcionáře s ostatními akcionáři při zrušení společnosti s převodem jmění na akcionáře, nebo při vytěsnění (squeeze-out) drobných akcionářů.

Důvody pro ocenění ostatní

 • soudní řízení

 • rozhodčí řízení

 • správní řízení

 • dědické řízení

 • daňové řízení

 • exekuční řízení

 • veřejné dražby

 • zajištění úvěru

 • konkurz

 • likvidace

 • pojištění

 • ocenění pohledávek

 • policejní vyšetřování