Často kladené otázky

◦ Jak se odhaduje cena nemovitosti?
Způsob provedení ocenění závisí na zadání – účelu ocenění.
V případě znaleckého posudku o obvyklé ceně je ocenění provedeno primárně porovnáním ze sjednaných cen. Pokud nelze provést srovnání s realizovanými transakcemi, tak zákon připouští ocenění tržní hodnotou na základě porovnání s nabídkovými cenami a ocenění pomocí výnosové metody.
V případě tržního ocenění bývá obvykle použito více metod ocenění – srovnání s nabídkovými cenami a realizovanými transakcemi, ocenění výnosovou metodou a ocenění nákladovou metodou.
V případě znaleckého posudku o ceně zjištěné (administrativní) se ocenění provádí pomocí aktuální oceňovací vyhlášky k datu ocenění.
◦ Co je potřeba k odhadu nemovitosti?
Základem je identifikace předmětu ocenění pomocí listu vlastnictví. Dalšími možnými potřebnými podklady jsou např. stavební plány, nabývací titul vlastníka, nájemní smlouva, prohlášení vlastníka, smlouva o zřízení věcného břemene, geometrický plán, nebo jiné relevantní podklady v závislosti na konkrétním předmětu ocenění. Podklady lze předat v digitální podobě (ideálně) nebo při prohlídce k nafocení fotoaparátem.
◦ Je nutná osobní návštěva odhadce?
Pro vyhotovení znaleckého posudku a tržního ocenění vč. ocenění pro banky je nutná osobní návštěva odhadce / znalce, bez osobní prohlídky lze zpracovat jen odborné vyjádření k ceně, ve kterém bude uvedeno, že ocenění bylo provedeno bez osobní prohlídky.
◦ Jak dlouho trvá zpracování odhadu nemovitosti?
Termín vyhotovení ocenění lze domluvit individuálně. V případě ocenění rodinného domu nebo bytové jednotky je to 1 až 2 týdny od provedení místního šetření a doložení veškerých relevantních podkladů. V případě ocenění většího rozsahu je doba vyhotovení ocenění obvykle delší v závislosti na konkrétním rozsahu předmětu ocenění. V případě ocenění pro banky je termín vyhotovení stanoven podle metodiky banky.
◦ Kolik se platí za odhad nemovitosti?
Každé ocenění je jiné a má svá specifika, a proto jsme schopni říct cenu za ocenění až po doložení základních informací o předmětu ocenění, typu ocenění a účelu ocenění. Cenu za ocenění vám sdělíme formou nezávazné nabídky.
◦ Kdy se platí odhad nemovitosti?
Platební podmínky lze sjednat individuálně. Obvykle se platba provádí při předání ocenění.
◦ Jak dlouho platí zpracovaný odhad ceny nemovitosti?
Ocenění je platné k datu ocenění, ke kterému je vypracováno, ideálně k datu provedeného místního šetření.
◦ Co dělat, když nevyjde cena odhadu nemovitosti?
V případě ocenění pro banku doporučujeme požádat o kontrolu ocenění v bance, pro kterou je ocenění vypracováno. Další možností je zpracování ocenění jiným odhadcem. Případně je možné na základě ocenění na nižší hodnotu požádat prodávajícího o slevu.
◦ Jaký je rozdíl mezi odhadní a tržní cenou nemovitosti?
Ani jeden z těchto pojmů není v legislativě vymezen. Za odhadní cenu považujeme částku, na kterou byla nemovitá věc oceněna. Tržní cenu chápeme jako částku, za kterou bude nemovitá věc nakonec obchodována. Tyto ceny se proto nemusí shodovat.